Asociaţia Română de Limnogeografie are ca scop:

- Asigurarea cadrului competent şi organizat de analiză, dezbatere şi formulare a problemelor privind dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul limnologiei;
- Stimularea dezvoltării cercetărilor de limnologie teoretică şi aplicată, contribuind astfel la perfecţionarea învăţământului de profil şi a cercetării ştiinţifice de profil;
- Participarea la activităţi de sensibilizare a opiniei publice faţă de problematica protecţiei şi valorificării pe baze ştiinţifice a resurselor acvatice, în consens cu activităţile naţionale şi internaţionale privind dezvoltarea durabilă;
- Realizarea unei legături profesionale cât mai strânse între specialiştii din limnologia teoretică şi aplicată (şi domenii conexe) care lucrează în unităţi de cercetare, în instituţii de învăţământ superior, în sistemul naţional de supraveghere a mediului, sau în cadrul unor unităţi economice care valorifică resurse acvatice;
- Elaborarea de studii ştiinţifice, întocmirea de enciclopedii, monografii etc., publicarea şi editarea de cărţi, reviste sau alte publicaţii, organizarea de manifestări ştiinţifice proprii sau la solicitarea unor instituţii de stat sau private, autorităţi publice locale sau centrale, institute de cercetare etc.;
- Identificarea şi sprijinirea tinerilor cercetători (studenţi, masteranzi, doctoranzi) în obţinerea de burse de studii şi trimiterea acestora la cursuri de specializare în străinătate;
- Acordarea de consultanţă de specialitate tuturor celor interesaţi.

Obiectivele Asociaţiei Română de Limnogeografie:

- obiectivul principal este promovarea limnologiei ca ştiinţă;
- urmăreşte şi se informează asupra realizărilor şi acţiunilor de cercetare limnologică de către instituţiile de cercetare româneşti şi din alte ţări;
- evaluează nivelul general de cunoaştere, identifică lacunele şi incertitudinile din domeniul limnologiei teoretice şi aplicate şi face propuneri pentru direcţiile majore de cercetare în domeniul limnologiei;
- analizează şi avizează, la cerere sau din proprie iniţiativă, oportunitatea lansării unor programe naţionale sau internaţionale de cercetare şi aplicaţie în domeniul limnologiei;
- îşi asumă rolului de verigă de legătură între comunitatea limnologilor şi structurile guvernamentale, în acest sens putându-se face intervenţii la instituţiile de stat/structurile guvernamentale care elaborează politici/planuri de dezvoltare naţională sau pentru luarea unor măsuri în vederea protejării şi conservării ecosistemelor lacustre, etc.;
- îşi asumă rolului de verigă de legătură între specialiştii de profil din România şi celelalte societăţi/asociaţii naţionale sau internaţionale;
- desfăşoară activităţi publicistice şi editoriale: întocmirea şi tipărirea de enciclopedii, dicţionare, monografii, studii şi cercetări interdisciplinare.
- acordă consultanţă şi sprijin de specialitate instituţiilor de stat sau private la cererea acestora.
- organizează şi/sau participă la manifestări culturale şi ştiinţifice: simpozioane, congrese, expoziţii etc.
- acordă anual diplome, medalii, premii care să răsplătească cele mai bune cărţi sau lucrări ştiinţifice ce promovează activitatea de cercetarea limnologică sau alte activităţi care contribuie la dezvoltarea şi buna desfăşurare a activităţii asociaţiei;
- acordă, în limita sumelor disponibile, burse tinerilor cercetători merituoşi;
- sprijină financiar membrii asociaţiei în vederea deplasării pentru documentare, elaborarea unor lucrări, participarea la manifestări ştiinţifice etc.